دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
11011مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار 65+حل تستمتعاقبا اعلام میگردد  4,750,000 ریال
11012مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+حل تستشنبه 21-16 در حال تکمیل ظرفیت4,750,000 ریال
11013مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+حل تستپنجشنبه 20-15 تکمیل ظرفیت شد4,750,000 ریال
11014مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+حل تستچهارشنبه 13-8 در حال تکمیل ظرفیت4,750,000 ریال
11015مدارهای الکتریکی مهندس کهن 75+حل تستچهارشنبه 17-12 در حال تکمیل ظرفیت4,750,000 ریال
11021کنترل خطی دكتر ابویی 70+حل تستپنجشنبه 21-17 در حال تکمیل ظرفیت4,000,000 ریال
11022کنترل خطی دكتر ابویی 70+حل تستجمعه 13-8 در حال تکمیل ظرفیت4,000,000 ریال
11023کنترل خطی دكتر سجاديان 70+حل تستسه شنبه 12-7:30 در حال تکمیل ظرفیت4,000,000 ریال
11024کنترل خطی دكتر سجاديان 70+حل تستدوشنبه 12-7:30  4,000,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اشرفيان 70+حل تستیکشنبه 13-8 در حال تکمیل ظرفیت4,500,000 ریال
11032الكترونيك مهندس اشرفيان 70+حل تستپنجشنبه 18-13  4,500,000 ریال
11033الكترونيك مهندس کهن 70+حل تستشنبه 12-7:30  4,500,000 ریال
11034الكترونيك مهندس کهن 70+حل تستدوشنبه 16-11  4,500,000 ریال
11035الكترونيك مهندس اسلام‌پناه 70+حل تستجمعه 17-12  4,500,000 ریال
11036الكترونيك مهندس اسلام‌پناه 70+حل تستسه شنبه 16:30-11:30 در حال تکمیل ظرفیت4,500,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60+حل تستیکشنبه 18-13 در حال تکمیل ظرفیت4,350,000 ریال
11042الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60+حل تستپنجشنبه 13-8 در حال تکمیل ظرفیت4,350,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48+حل تستشنبه 21-17  3,150,000 ریال
11052ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48+حل تستچهارشنبه 21-17 در حال تکمیل ظرفیت3,150,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40+حل تستدو شنبه 21-17 در حال تکمیل ظرفیت2,600,000 ریال
12